Term of Services

เราเป็นเว็บไซต์เพื่อให้บริการสินค้าเกี่ยวกับการศึกษาเช่น หนังสืออิเล็กทรอนิคส์ วีดีโอเพื่อการศึกษา ซึ่งมีทั้งบริการแบบให้เปล่าแก่สังคมและมีค่าบริการ เราในฐานะผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อคุณภาพของสินค้าและบริการต่อผู้ซื้อโดยถูกต้องภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้

  • บริการประเภทหนังสืออิเล็กทรอนิคส์ที่ให้บริการผ่าน Book store online เช่น Google Reader จะได้รับการดูแลให้สามารถใช้งานได้ตลอดไปตราบเท่าที่ระบบผู้ให้บริการอย่างเช่น Google Reader หรืออื่นๆยังคงทำงานโดยปกติ และเราขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับเปลี่ยนเงื่อนไขบางอย่างที่เราไม่สามารถควบคุมได้ไปตามผู้ให้บริการข้างต้น แต่ทั้งนี้เราสัญญาว่าจะยึดถือประโยชน์ของผู้รับบริการเป็นสิ่งสูงสุด
  • บริการประเภทวีดีโอการสอนเป็นคอร์สออนไลน์ที่ผู้ซื้อบริการสามารถใช้บริการได้ตลอดไป เราจะดูแลระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องยกเว้นกรณีอันเป็นเหตุสุดวิสัย เช่นระบบฮาร์ดแวร์แวร์ล่ม ระบบอินเตอร์เนตติดขัดหรือล่ม การถูกโจมตีการมัลแวร์และแฮ็คเกอร์ต่างๆ โดยหากเกิดเหตุดังกล่าวเราจะพยายามกู้ระบบกลับคืนให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้
  • บริการอื่นๆที่ผูกติดกับสื่อโซเชียลภายนอกอย่างเช่น Facebook, Twitter เป็นต้น อาจมีการติดขัดเป็นบางครั้งเนื่องจากระบบดังกล่าวมักมีการเปลี่ยนเงื่อนไข โดยเราจะพยายามแก้ไขให้ใช้ได้ตามปกติอย่างเร็วที่สุด