Python

create-python-module-package

การสร้าง module และ package ใน python

โมดูลและแพคเกจเป็นหลักการที่สำคัญของ python และโปรแกรมภาษาอื่นๆ เมื่อเราพัฒนาโปรแกรมขนาดใหญ่ขึ้นการแยก code เป็นส่วนๆจึงเป็นความจำเป็นโดยธรรมชาติ หากเราแยก code ที่มีฟังก์ชั่นเดียวกันไว้เป็นไฟล์เราจะได้สิ่งที่เรียกว่าโมดูล-module หากเราเอาโมดูลหลายโมดูลมารวมกันในไดเรคทอรี่หนึ่งเราจะได้แพคเกจ-package

การใช้ Sympy/Python เพื่อแก้สมการและปัญหาทางคณิตศาสตร์

Sympy เป็น package ที่เกี่ยวกับสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ใช้ในการจัดรูปสมการ, กระจายเทอม, การจัด factor, การแก้สมการและการคำนวณทาง calculus

การติดตั้ง Anaconda สำหรับ Spyder/Python

Anaconda เป็นทั้งเครื่องมือในการติดตั้งและเขียนโปรแกรมด้วย Python โดยมีโปรแกรมหลักๆสองตัวคือ Jupyter ซึ่งเป็นตัวเขียนไพตอนแบบบรรทัดต่อบรรทัดและ Spyder ซึ่งใช้เขียนโปรแกรมแบบ Editor และมีชุดคำสั่งที่ใช้ผ่านทาง command line ซึ่งจะเป็นคำสั่งสำหรับการอัพเดทและดูแลระบบ

python mathplotlib

การใช้ Python ในการเรียน Math/Physics – Matplotlib

Matplotlib เป็นเครื่องมือมาตรฐานในการวาดกราฟของ python เมื่อใช้ร่วมกับแพคเกจอื่นอย่าง numpy/sympy/scipy จะเป็นเครื่องมือในทางคณิตศาสตร์ได้อย่างดีเยี่ยม