Paul Steinhardt

cosmic inflation

ตามทฤษฎีอินเฟลชั่น เริ่มแรกจักรวาลขยายตัวอย่างไร

เริ่มแรกจักรวาลมีขนาดเล็กกว่านิวเคลียสของอะตอม เมื่อจักรวาลมีอายุ “หนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที” จักรวาลเพิ่มปริมาตรเป็น 8 เท่าทุกๆ “หนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งในพันล้านของหนึ่งวินาที”