ความเร่งใน Special Relativity

เส้นทางของวัตถุที่ถูกเร่ง a ในเฟรมเฉื่อยคือ จัดสมการใหม่ในรูป และเขียน ct และ r ในรูป hyperbolic function จะสอดคล้องกับสมการ สมการ () อยู่ในฟอร์มเดียวกับ flat space ซึ่งแยกองค์ประกอบได้เหมือนเดิม โดยนิยาม uv ตามที่ผ่านมาและจากสมการ () จะได้ ให้ $\xi = \frac{c^2}{a}$